Sedem posvätných týždňov

04.03.2018


Sedem posvätných týždňov začína posledný novembrový štvrtok, môže sa kombinovať s každodennou introspekciu.  Počas tohto obdobia prichádza na zem veľká sila Kristovej energie ( energia lásky a milosrdenstva - a hlavne so sebou :D ) a má schopnosť pomáhať sa zbaviť starých vzorcov aj Introspekciu potom treba zamerať na tému s ktorou chcete pracovať.  Toto je naozaj dobré obdobie na prácu  na sebe  :)


Mocne milované "Ja som" Prítomnosť a všetky Veľké Bytosti, Mocnosti a légie svetla! V mene lásky, múdrosti, sily, večnej adorácii, vďačnosti a požehnania nášho milovaného vzostúpeného Majstra Ježiša, Matky Márie, St Germaina, Lady Nady, Veľkého Božského Riaditeľa, Anjelských vojsk a nekonečné neporaziteľných Legií Svetla!

Privolávame vašu pozornosť, počas Siedmych posvätných týždňov aby bola čo najsilnejšia, najdynamickejšia, neobmedzená, neporaziteľná, večná, ohromujúca, absolútna, Boha víťazná a nech nás zaleje prúd vašej svetelnej prítomnosti a osobných lúčov, ktoré zahoria, zahoria zahoria vykonajú vykonajú vykonajú a nabijú nabijú nabijú a osvetlia všetko. Nech vládnu cez mäso, pocit, atmosféru, prostredie cez bytie a na všetky svety pod týmto žiarením, Vyčistite  naše celé ľudstvo a riaďte - všetko viditeľné a hmatateľné vo fyzických zmysloch celého ľudstva. Vládnite v absolútnej Boha-víťaznej autorite, dominancii a moci, moc moci kozmického Svetla tisíc Sĺnk, cez a okolo všetkého čo robíme alebo sa dotýkame dnes a navždy a zničte, zničte, zničte všetky ľudské závoje a všetko ostatné, čo je ľudské - príčinu, následok, pamäťové záznamy a pamäť, skôr ako skrz ne môžeme konať alebo sa k nim priblížiť!Nabite sa a prejavte sa takou silou silou silou, že sa zem zachveje s ohňom vašej Slávy a vo všemohúcej dokonalosti vytriskne! Udržujte a stále sa rozširujte, dnes a navždy, v jednej veľkej explózii práve Teraz! Teraz! Teraz!

Všemohúce "Ja som"! Všemohúce Ja som! Všemohúce Ja som!


"Ja som" nanebovstúpeného Ježiša Krista vypustená Nebeská láska ku mne a všetkým, ktorí sú pod týmto žiarením počas Sedem posvätných týždňov a navždy! (opakujte tučné písmo pred každým nasledujúcim riadkom)."

"Ja som" celá Kristova láska!
ja som Kozmickým ohňom zhora!
ktorá mám Teraz má všetko!
Ako odpoveď na naše volanie!

čo núti všetky ostatné, prestať!
čo drží večný pokoj!
ktorá Božie víťazstvo prikáže!
ktorá cez moje ruky lieči všetko!

ktorá vnúti Božiu slobodu!
ktorá v Božom Srdci každého prebýva!
ktorá zjaví Božie Zázraky!

cez ktorú Božia Majestátnosť vládne všetkým tu!

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista nebeská Sila Veľkého Veľkého ticha týchto sedem posvätných týždňov a navždy!

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmického Kristovho Ohňa, ktorá prežíva vo všetkých týchto sedem posvätných týždňov a navždy!

"Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila Dokonalého Plameňa, ktorá obklopuje všetkých týchto sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila Večného Mieru, ktorá obklopuje všetko Sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmického Kristovho Víťazstva všade na celom svete týchto sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmického Kristovho Transfiguráčného ohňa, ktorý ovláda a pozdvihuje nás všetkých počas týchto Sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila veľkého kozmického Tvorivého ohňa dokonalých plameňov týchto Sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmickej kristovej čistoty, ktorá čerpá všetku dokonalosť z veľkého centrálneho slnka ku všetkým pod týmto žiarením, týchto Sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmickej aktivity veľkého centrálneho slnečného magnetu Sedem posvätných týždňov a navždy!"

 Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista nebeská Sila všemohúcej, oslnivej, bezbolestnej, diamantovo žiariacej Božej mysle - ktorej riadiaca inteligencia, diskriminácia, diskrétnosť, diplomacia, vhľad a predvídavosť je a riadi nás všetkých vo všetkom, čo kedy robíme alebo čoho sa dotýkame, pokým
všetci nebudú vzostúpení a oslobodení počas týchto siedmich posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeský Dodávateľ nikdy nevyčerpateľného a stále sa rozširujúceho Kristovho víťazstva, zdokonaľujúceho všetko čo robíme, alebo čoho sa dotýkame, pokiaľ nebudú všetci vzostúpení a oslobodení počas týchto siedmich posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmickej Kristovej Slobody - oslobodzujúca všetkých na Zemi, od všetkého čo je to ľudské, Sedem posvätných týždňov a navždy!"

Ja som" vzostúpeného Ježiša Krista Nebeská sila kozmického Krista, Osvetlenie mojej mysle, tela, môjho mentálneho a emocionálneho sveta vo všetkých fyzických činnostiach tu a práve teraz v tomto fyzickom svete, v týchto siedmich posvätných týždňoch a naveky!

Všemohúce "Ja som"! Všemohúce "Ja som"! Všemohúce "Ja som"!º

Mocné "Ja som" prítomnosť a milovaný Ježiš!
Zaceľte ma vo svojej svetelnej prítomnosti a čistej mysli Božej. Rozšírte sa na celé ľudstvo a túto planétu Zem vo svojom žiarivom odeve zo živého plameňa! Pozrite sa, že žijeme vo vedomí neporaziteľného Majstra Krista a prijímame a používame vašu veľkú kozmickú silu, ktorú nám ponúkate počas sedem posvätných týždňov. Udržujte a rozširujte ju cezo mňa v tento okamih a navždy!

Všemohúce "Ja som"! Všemohúce "Ja som"! Všemohúce "Ja som"!

Zulma Reyo